Bir Sayfa Seçin

BARİLLA GIDA A.Ş.
GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Gizlilik Politikası’nın Amacı

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı (“Gizlilik Politikası”), Barilla Gıda A.Ş (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan işbu internet sitesi (“Site”) üzerinden, Site kullanıcıları/ üyeleri/ ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) Şirket ile paylaştığı veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin (“Kişisel Veriler”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmek ve Kişisel Verilerin Barilla tarafından nasıl işlendiğini, Veri Sahipleri Site’nin çeşitli bölümlerine girmeden ve Kişisel Verilerini vermeden önce onlara açıklamaktır. Lütfen aşağıdakileri dikkatle okuyarak Kişisel Veriler ile ilgili görüş ve uygulamalarımıza ve bu verileri nasıl işleyeceğimize dair fikir edinin.
İşbu Gizlilik Politikası, Site’den bağlantı sağlanan diğer web siteleri için geçerli değildir. Bu bağlantılar aracılığı ile diğer web sitelerine girmeniz halinde bu sitelerin gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

2. Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Veri sahiplerinin kimlik (isim, soy isim), iletişim (iletişim adresi, teslimat adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası), işlem güvenliği (kullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri v.b.) dahil ancak sınırlı olmamak üzere Site üzerinden bize temin edilen bilgiler toplanacak ve işlenecektir.
Veri Sahipleri, Şirket’in internet sitelerine girdiklerinde aşağıdaki bilgiler otomatik olarak toplanır.
– Kullanıcı bilgisayarının internete bağlanırken kullandığı internet protokolü (IP) adresi, tarayıcının türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcının eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu gibi teknik bilgiler;
– Tam tek biçimli kaynak bulucu (URL), siteye giriş, sitede gezinme ve siteden çıkıştaki tıklama davranışı (tarih ve saat dahil), sayfa yanıtlama zamanları, karşıdan yükleme hataları, belli sayfaların ziyaret süreleri, sayfa etkileşim bilgileri (örneğin sayfayı kaydırma, tıklama ve fare ile gezinme), sayfadan çıkmak için kullanılan yöntemler dahil veri sahiplerinin ziyaretleri hakkında bilgi.
Şirket tarafından internet siteleri yoluyla çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda uygulanan kurallar hakkında bilgi için www.barilla.com/tr-tr adresinde yer alan Barilla Gıda Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği

Şirketimizin internet sitesi işlevlerine dair kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için Site’mizin “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan yıldızla işaretlenmiş kutularda talep edilen kişisel verilerin temin edilmesi zorunludur. Talep edilen hizmetler için gereken zorunlu kişisel verilerin temin edilmemesi – ya da eksik veya hatalı bilgi temin edilmesi – halinde bu faaliyetlerin yerine getirilmesi imkânsız hale gelecektir. Öte yandan isteğe bağlı kişisel verilerin hiçbirinin ya da bir kısmımın temin edilmemesi veya hatalı bilgi temin edilmesi halinde ise hizmetlerde herhangi bir aksama olmayacaktır.
İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen hükümlere tabi olmak kaydıyla, Şirket, veri sahiplerinin Şirket’in internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının herhangi bir kısmına girdiği yorumları ve tariflerini gizli bilgi olarak değerlendirmeyecek olup herhangi bir sınırlama olmadan ücretsiz olarak tarifleri bu şekilde yayınlayabilir, dağıtımını yapabilir, kullanabilir veya değiştirebilir, uyarlayabilir ve geliştirebilir.

4. Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerim Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ile 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Kanun’da ve ilgili Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla Şirketimizin yurt içinde veya yurt dışında bulunan topluluk şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerine, İtalya’da bulunan ana hissedarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, işbirliği içerisinde olduğumuz hukuk bürolarına, bağımsız denetim şirketlerine aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler, Veri Sahibi ile Şirket arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve gerçekleştirilecek işlemler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel olarak iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek; Şirket’in dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli olan ürün ve/veya hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak; Şirket’in topluluk şirketlerinin ve/veya ana hissedarının katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek; sözleşme süreçlerini yönetmek; hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek; bir hakkı tesis etmek, kullanmak veya korumak amaçlarıyla aktarılmaktadır.

Veri Sahibi, bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

6. Kişisel Veriler ve Çocuklar

Şirketin internet sitelerinde yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, 18 yaşından küçüklerden ya da bu kişiler hakkında web siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.
18 yaşından küçüklerin, Şirket’e ait internet sitelerine velilerinden veya vasilerinden izin almaksızın kullanmalarından, bu sitelere bilgi sunmak, üye olmak, form doldurmak gibi işlemlerde bulunmalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

7. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
Şirket, veri sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

8. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin www.barilla.com/tr-tr linkinden ulaşılabilen
Başvuru Formu aracılığı ile

– yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Koşifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul adresine veya

– 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

9. İrtibat

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili soru, yorum ve talepleriniz bizim için önemlidir ve Sitedeki “Bize Ulaşın” bölümünden iletilmelidir.

10. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızda yapılacak her tür değişiklik bu sayfada ilan edilecektir. Gizlilik Politikamızda meydana gelen güncelleme ve değişiklikleri görmek için lütfen sayfayı sıkça kontrol edin.

© 2023 Filiz Makarna